สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf