ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของภาควิชาอาชีวศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่