ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต