พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1