มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 35 หลักสูตร โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.eto.ku.ac.th