ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (โรงเรียนรัฐราษฎบำรุง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนราษฎบำรุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : 
1.ประกาศ.pdf