พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์