ผลงานทางวิชาการของ นางอรสา จันกัน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านในเวียง

ผลงานทางวิชาการของ นางอรสา จันกัน เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านในเวียง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางอรสา จันกัน.pdf