แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่องสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560

ตามหนังสือที่ ศธ 04109/ว2339 ลว. 20 มิ.ย. 60

เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560

สิ่งที่แนบมาด้วย

1.คำอธิบาย

2.แบบสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง