ผลงานวิชาการ ของนางนงค์ยา กันจะนะ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป สระเปลี่ยนรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนงค์ยา กันจะนะ   บทคัดย่อ