ประกาศสอบราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ E-bidding โครงการ DLIT ปีงบประมาน 2560 (งบประมาณ 3,706,780)

ไฟล์ประกาศ.pdf

ไฟล์เอกสารประกวดราคา e-bidding.pdf

ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็ปไซต์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ www.gprocurement.go.th