การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ที่ กค 0405.3/ว 83 (15 มีนาคม 2560)

แนวทางและวิธีปฏิบัติรายระเอียดประกอบการกำหนดราคากลาง(316หน้า).pdf

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร(316หน้า).pdf

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวนราคากลางอื่นๆ หนังสือเวียนและมติ ครม. ได้ที่เว็ปไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(www.gprocurement.go.th)

หัวข้อ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางก่อสร้าง/