ผลงานวิชาการ ของนางแสงเดือน อ่องสว่าง รายงานผลการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง English Around Me โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง English Around Me โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สพป.แพร่ เขต 1 ของนางแสงเดือน อ่องสว่าง บทคัดย่อ