ผลงานวิชาการ ของนางกรวรรณ กาบทุม รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนอินเตอร์เน็ต เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยด์ 2010 (Microsoft PowerPoint)

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนอินเตอร์เน็ต เรื่องการสร้างงานด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยด์ 2010 (Microsoft PowerPoint)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางกรวรรณ กาบทุม บทคัดย่อ