ผลงานวิชาการ ของนายวัชรพงษ์ โลกคำลือ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  เรื่อง  คุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป.แพร่ เขต 1 ของ นายวัชรพงษ์  โลกคำลือ บทคัดย่อ