ผลงานวิชาการ ของนางนงเยาว์ รัตน์ทอง รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดต่างๆของไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดต่างๆของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) สพป.แพร่ เขต 1 ของนางนงเยาว์ รัตน์ทอง บทคัดย่อ