ผลงานวิชาการ ของนางชเนตดี ชัยรัตน์ รายงานผลการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้วัสดุที่หลากหลายในกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้วัสดุที่หลากหลายในกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลแพร่  สพป.แพร่ เขต 1 ของนางชเนตดี ชัยรัตน์  บทคัดย่อ