ผลงานวิชาการ ของนางบุษราภรณ์ วิเศษ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มงคลชีวิตหลักธรรมนำความก้าวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง มงคลชีวิตหลักธรรมนำความก้าวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของนางบุษราภรณ์ วิเศษ บทคัดย่อ