ผลงานวิชาการ ของสงกรานต์ ขัติสะ รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดพระพุทธศาสนา พาเพลิน เจริญจิต

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดพระพุทธศาสนา พาเพลิน เจริญจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) อ.เมือง  จ.แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ของสงกรานต์ ขัติสะ บทคัดย่อ