ผลงานวิชาการ ของนายวิโรจน์ ขยันการ รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพกินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาชุดการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสริมสร้างสุขภาพกินฉลาดปราศจากโรค กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชมชนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน ของนายวิโรจน์  ขยันการ  บทคัดย่อ