ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนอนุบาลแพร่

ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference : TOR) อาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

โรงเรียนอนุบาลแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 25