ผลงานวิชาการ ของนางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง) ของนางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล  บทคัดย่อ