สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 น.

สำเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อำเมืองเมือง จังหวัดแพร่