ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ผ่านทางเว็บไซด์ www.rlpd.go.th

ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนสิทธิมนุยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ผ่านทางเว็บไซด์ www.rlpd.go.th

หัวข้อสิทธิมนุษยชน /  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ / รับฟังความคิดเห็น / แนวทางการปฏิบัติที่จะผลักดันการดำเนินงานในแต่ละด้านของแผนฯ ฉบับที่ 3