ผลงานวิชาการ ของนางวันเพ็ญ สุริยะไชย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้อยกรอง

ผลงานวิชาการ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดโดยใช้บทร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนางวันเพ็ญ สุริยะไชย ร.ร.บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป.แพร่ เขต 1  บทคัดย่อ