ผู้อำนวยการ สพป.พร.1

          นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
          เกิดวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2502
          สมรสกับ นางสุนิดา  ราชสิกข์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ประวัติการศึกษา
          จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ ปี พ.ศ.2513
          จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ปี พ.ศ. 2516
          จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปี พ.ศ. 2521
          จบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.กศ.สูง) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2523
          จบระดับปริญญาตรี วิชาเอก การประถมศึกษา(ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2526
          จบระดับปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2549
ประวัติการรับราชการ
          ครู ระดับ 2 โรงเรียนบ้านโทกค่า อ.สองปี พ.ศ. 2523 – 2526
          อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านโทกค่า อ.สองปี พ.ศ. 2526 – 2529
          ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหอย อ.เมืองแพร่ปี พ.ศ. 2529 – 2533
          อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านม่วงคำ อ.วังชิ้นปี พ.ศ. 2533- 2534
          ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภองาวปี พ.ศ. 2535
          ศึกษาธิการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน ปี พ.ศ.2537
          ศึกษาธิการอำเภอวังชิ้น ปี พ.ศ. 2540
          ศึกษาธิการอำเภอสอง ปี พ.ศ. 2541
          ศึกษาธิการอำเภอเมืองแพร่ปี พ.ศ. 2543      
          รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ปี พ.ศ. 2547
          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
          ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีนาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

ศึกษาดูงาน
          ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซียและสิงคโปร์