ผลงานวิชาการ ของนางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวมตามระดับช่วงชั้น

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวมตามระดับช่วงชั้น แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรน์) บทคัดย่อ