ต่อต้านยาเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ และบุคลากร สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะต่อสู้เอาชนะยาเสพติด คืนความสุขให้ชาวแพร่ สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมปกป้องลูกหลาน ห่างไกลยาเสพติด ณ สนามหลวงจังหวัดแพร่ 

รูปภาพ: