ครูสอนสังคมศึกษา

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑  ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และคณะเป็นวิทยากร

รูปภาพ: