แผนปฏิบัติราชการ

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ และกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่กำหนดไว้ในแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียน การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย และคุณลักษณะของคนจังหวัดแพร่ ตามคำขวัญของจังหวัดคือ “น้ำใจงาม”

                

             ขอขอบคุณ คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ทุกท่าน ตลอดจน ทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ สถานศึกษาในสังกัด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564  ในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ  ด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 บรรลุเป้าหมายต่อไป

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการ