โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

29 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมระดมความคิด(Brainstorming) โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 คณะกรรมการฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงพื้นที่ จากผลการประชุมระดมความคิดเห็น ณ ห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: