ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4, เขต 6, ลำพูน เขต 2  และลำปาง เขต 1  ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง ทั้งนี้มี นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานกรรมการ และนายชูชาติ ทรัพย์มาก ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านการบริหารบุคคล ร่วมเป็นกรรมการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2561 

รูปภาพ: