งานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านเวียง โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) และโรงเรียนเมธังกราวาส เป็นสถานที่จัดแข่งขัน และได้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม ซึ่งมุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีนายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร การจัดงานฯมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561

รูปภาพ: