สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมโีครงการส่งเสริมและขยายผลการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2561 โดยมี นายมังกร วันละ ครูโรงเรียนบ้านแม่ทราย และ นางสายสวาท คำตัน ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) เป็นวิทยากร

รูปภาพ: