ประชุมกรรมการประเมินความสามารถการอ่านนักเรียนชั้น ป.1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2560 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมยมหิน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปภาพ: