ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนิติกร ร่วมตรวจเยี่ยม ติดตามห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ โดยได้นิเทศแนะนำการจัดการเรียนการสอน การจัดการห้องเรียนและบริหารจัดการพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ และเอื้อต่อการเรียนรู้  ทั้งนี้ได้ติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) และโรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)

รูปภาพ: