จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ

นางสาวกัลยา ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ KRS/ARS ในแต่ละกลุ่ม/บุคคลต้องดูแล กำกับตัวบ่งชี้ตัวใด ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: