การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 5/2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ครั้งที่ 5/2560 โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.สรุปผลการประเมินการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ 2/2560 2.การคัดกรองเด็กพิเศษ 3.การจัดสอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น (เด็กพิเศษ) การจัดสอบ NT และการประเมินการอ่านออก ป.1 4.สรุปผลการประเมินตนเองห้องเรียนคุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2560 5.การติดตาม ตรวจเยี่ยม การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพของ สพป.แพร่ เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: