เตรียมรับการประเมิน ITA

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในในการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: