การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพป.แพร่ เขต 1

คงดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้เดิม จึงให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.