ผลงานวิชาการ ของนางนันท์นภัส อนามา รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงานวิชาการ รายงานผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดต้นไคร้ อ.เมือง จ.แพร่  สพป.แพร่ เขต 1ของนางนันท์นภัส อนามา  บทคัดย่อ