ผลงานวิชาการ ของนายพงศักดิ์ ครองสุข รายงานการสร้างและใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงานวิชาการ รายงานการสร้างและใช้ชุดการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ "พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ"  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร อำเภอร้องกวาง สพป.แพร่ เขต ๑ ของนายพงศักดิ์ ครองสุข สพป.แพร่ เขต ๑  บทคัดย่อ