ผลงานวิชาการ ของนายเลิศชาย รัตนะ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ อย่างกัลยาณมิตร

ผลงานวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู โดยใช้วิจัยปฏิบัติการ อย่างกัลยาณมิตร : กรณีโรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายเลิศชาย รัตนะ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ และการประเมินโครงการการบริหารและจัดการสถานศึกษาโดยใช้ "กิจกรรม SONGPIT" โรงเรียนสองพิทยาคม อ.สอง จ.แพร่ นายเลิศชาย รัตนะ สพม. เขต 37  บทคัดย่อ