OBEC AWARDS

 

สพฐ. ได้การดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และหน่วยงานเพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2555 โดยจะบูรณาการกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ซึ่งในระดับ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังรายละเอียดในคู่มือ ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยดาวน์โหลดเกณฑ์ แบบประเมิน และใบสมัครได้ที่นี่ และสมัครไปที่ สพป. แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 รายละเอียด