ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ที่ตั้ง 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

e-mail : phrae1@phrae1.moe.go.th โทรศัพท์ 0-5451-1605